Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dňa 21. marca 2013 konal 17. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte.

Na konferencii sa zúčastnilo v trinástich sekciách 111 študentov, 71 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 33 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho, 4 študenti z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia, 2 študenti z dennej kombinovanej formy bakalárskeho štúdia a 1 študent zo ŽU Žilina. Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.

V rámci riešenia prác ŠVOČ navrhli ešte v októbri 2012 vedúci prác 189 tém, z ktorých bolo na fakultnom kole ŠVK prezentovaných 102. Úroveň prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty. Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 49 odborníkov. Vo všeobecnosti prevládala vysoká odborná kvalita prác. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia KSVOČ), riaditeľom ústavov za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, členom hodnotiacich komisií, i všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií oceneným študentom. Po organizačnej a metodickej stránke stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Petrom Schreiberom a Odborom akademických činností. 

V každej z 13-tich sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou (motivačné štipendium). Päť víťazných prác zo sekcií Materiály, Výrobné technológie 1, Bezpečnosť a ochrana zdravia, Požiarne inžinierstvo a Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle budú navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.