Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12. apríla 2018 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 22. ročník fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2018 (ŠVK).

Z radov študentov na I. a II. stupni štúdia, 76 študentov realizovalo vedeckú odbornú činnosť formou odbornej práce prezentovanej v rámci konferencie v 8 sekciách:

  • Anglický jazyk
  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Humanitné vedy
  • Integrovaná bezpečnosť
  • Materiály
  • Priemyselné manažérstvo a personálna práca
  • Výrobné technológie 1
  • Výrobné technológie 2.

Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred hodnotiacimi komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.

Práce študentov hodnotilo v komisiách 38 odborníkov, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty i mimofakultných. Celkovo bolo v roku 2018 na ŠVK prezentovaných 67 prác. V každej sekcii komisia vyhodnotila  tri najlepšie práce.

V súlade s Rámcovými pravidlami ŠVOČ na MTF STU so sídlom v Trnave budú práce študentov, ktoré boli navrhnuté na I. miesto v sekciách Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, Integrovaná bezpečnosť, Materiály, Výrobné technológie 2  nominované na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Prezentujúci študenti po ukončení rokovania prevzali od predsedu hodnotiacej komisie certifikát o účasti.

V popoludňajších hodinách na spoločnom slávnostnom vyhodnotení v aule prof. Adamku autori víťazných prác na prvých troch miestach prevzali z rúk predsedu organizačného výboru ŠVOČ a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. diplom dekana fakulty. Okrem diplomu im bude priznané finančné ocenenie formou motivačného štipendia.

Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) udelila tri ocenenie Cena predsedu SZS ako uznanie za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na MTF STU so sídlom v Trnave. Cenu si z rúk predsedu Slovenskej zváračskej spoločnosti Ing. Pavla Radiča  prevzali študenti: Bc. Tkáčiková Katarína a  Kicka Tomáš zo sekcie Materiály, Bc. Babušeková Lucia zo sekcie Výrobné technológie 1.

Druhý rok prejavil záujem oceniť víťaznú prácu Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cenu ZSTVS odovzdal nositeľ titulu EUR Ing. a zástupca ZSVTS Ing. Pavol Radič študentovi Ivanovi Minárechovi zo sekcie Výrobné technológie 2,  ktorý zároveň získal na rok aj status ambasádora ZSTVS.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia komisie ŠVOČ), členom hodnotiacich komisií, riaditeľom ústavov a vedúcim pracovísk za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, a rovnako všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení.

V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií. Po organizačnej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. a študijným oddelením fakulty.

 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autor textu: Mgr. Ivančíková Renáta

Autor fotografií: Mgr. Jana Boškovská