Prejsť na obsah
Dianie na MTF

A) INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania -  aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu 25, Trnava, prízemie.  

Účasť na zápise je povinná!! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník. 

 

B) TERMÍNY ZÁPISOV

V čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. v priestoroch pred aulou bude prebiehať fotografovanie prijatých uchádzačov pre potreby registrácie v Akademickom informačnom systéme  (AIS) fakulty a pre potreby výroby preukazu študenta. Je nevyhnutné, aby ste sa dostavili v tomto čase na fakultu.

25. júna 2018 o 10.00 hod. (od 8.00 – 10.00 fotenie na preukaz)

11. septembra 2018 o 10.00 hod. zápis pre podmienečne prijatých uchádzačov

   

C) PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium (v súčasnosti prebieha expedícia rozhodnutí o prijatí do vlastných rúk prostredníctvom slovenskej pošty.  V prípade ak do termínu zápisu rozhodnutie o prijatí nebude uchádzačovi doručené poštou, môže sa zápisu zúčastniť).
 2. občiansky preukaz 
 3. písacie potreby
 4. uhradenú poštovú poukážku (v sume je zahrnutý poplatok za výrobu preukazu, využívanie e-skrípt….) 
  Poukážka bude uchádzačovi doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. V prípade nedoručenia rozhodnutia do dňa zápisu, prijatý uchádzač je povinný platbu uhradiť na účet fakulty: Štátna pokladňa SK44 8180 0000 0070 0008 1404, poštová poukážka typu U, variabilný symbol 011
 5. ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2018/2019 - TU VYTLAČIŤ
  Na zápise si uchádzač vyberie jeden z ponuky voliteľných predmetov.
 6. N-VI Vydanie Preukazu študenta a Prolongačnej známkyvytlačiť obojstranne, vyplniť
  INFORMÁCIA K PREUKAZOM ŠTUDENTA - dôležité (klikni na link)
 7. vyplnenú Žiadosť o ubytovanie. Vyplní iba uchádzač, ktorý je prijatý do Trnavy v dennej forme štúdia prezenčnou metódou, má záujem o ubytovanie v Študentskom domove M. Uhra. Prednostne dostanú ubytovanie študenti, u ktorých je miesto bydliska od  Trnavy vzdialené viac ako 40 km ( TU vytlačiť)
 

D) PROGRAM ZÁPISU

 • fotografovanie (v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.)
 • príhovor zástupcu vedenia fakulty
 • informácie o systéme štúdia, o ubytovaní v Študentskom domove M. Uhra, o akademickej knižnici, o využívaní informačného systému (AIS)
 • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zápis predmetov na akademický rok 2018/2019 (Študijný plán si uchádzač prinesie k zápisu, viď bod C)

 

E) POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy fakulta prijatému uchádzačovi vydá až po 1. 9. 2018 (nie na zápise)

V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 1. 9. 2018).

 

F) KURZY MATEMATIKY A FYZIKY-PONUKA

Novoprijatým študentom ponúkame kurzy matematiky a fyziky zamerané na doplnenie zručností a znalostí  zo stredoškolských poznatkov matematiky a fyziky. Tieto kurzy pripravia študenta k úspešnému zvládnutiu skúšok na vysokej škole technického zamerania.  Nižšie uvedené tlačivá budú doručené prijatému uchádzačovi spolu s rozhodnutím o prijatí: 

Ponuka kurzov matematiky
Ponuka kurzov fyziky 

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2018/2019 -  17. 9. 2018.

Harmonogram akademického roka