Prejsť na obsah
Dianie na MTF

A) INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania -  aula prof. Adamku, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, prízemie.  

Účasť na zápise je povinná!!

V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

B) Termíny zápisov

V čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. v priestoroch pred aulou bude prebiehať fotografovanie prijatých uchádzačov pre potreby registrácie v Akademickom informačnom systéme  (AIS) fakulty a pre potreby výroby preukazu študenta. Je nevyhnutné, aby ste sa dostavili v tomto čase na fakultu.  

10. septembra 2018 o 10.00 hod.
uchádzači prijatí na dennú formu štúdia prezenčnou metódou 

11. septembra 2018 o 10.00 hod.
uchádzači prijatí na dennú formu štúdia kombinovanou metódou
uchádzači prijatí podmienečne na dennú formu štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou

Poznámka:
Prijatí uchádzači, ktorí vlastnia preukaz študenta vydaný na Slovenskej technickej univerzite a od dátumu vydania preukazu neuplynulo viac ako 6 rokov, nemusia absolvovať fotenie na preukaz.

C) PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium (v súčasnosti prebieha expedícia rozhodnutí o prijatí do vlastných rúk prostredníctvom slovenskej pošty.  V prípade ak do termínu zápisu rozhodnutie o prijatí nebude uchádzačovi doručené poštou, môže sa zápisu zúčastniť).
 2. občiansky preukaz
 3. písacie potreby
 4. uhradenú poštovú poukážku (v sume je zahrnutý poplatok za výrobu preukazu, využívanie e-skrípt..)
  Poukážka bude uchádzačovi doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. V prípade nedoručenia rozhodnutia do dňa zápisu, prijatý uchádzač je povinný platbu uhradiť na účet fakulty: Štátna pokladňa SK44 8180 0000 0070 0008 1404, poštová poukážka typu U, variabilný symbol 011
 5. ŠTUDIJNÝ PLÁN – zoznam predmetov na ak. rok 2018/2019 TU VYTLAČIŤ 
  Na zápise si uchádzač vyberie jeden z ponuky voliteľných predmetov.
 6. Žiadosť o vydanie preukazu študenta/Prolongačnej známky
 7. vyplnenú Žiadosť o ubytovanie. Vyplní iba uchádzač, ktorý je prijatý do Trnavy v dennej forme štúdia prezenčnou metódou, má záujem o ubytovanie v Študentskom domove M. Uhra. Prednostne dostanú ubytovanie študenti, u ktorých je miesto bydliska od  Trnavy vzdialené viac ako 40 km ( TU vytlačiť).

D) PROGRAM ZÁPISU

 • fotografovanie (v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.)
 • príhovor zástupcu vedenia fakulty
 • informácie o systéme štúdia, o ubytovaní v Študentskom domove M. Uhra, o akademickej knižnici, o využívaní informačného systému (AIS)
 • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zápis predmetov na akademický rok 2018/2019 (Študijný plán si uchádzač prinesie k zápisu, viď bod C)

 

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2018/2019 -  17. 9. 2018 (Harmonogram štúdia)