Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Termíny zápisov

23. augusta 2019, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov na dennú a externú formu štúdia
Miestnosť (učebňa)  T-32, ulica Jána Bottu 25, Trnava, prízemie. 

2. septembra 2019, 10.00 hod. – zápis podmienečne prijatých uchádzačov
Kancelária T-19a), ulica Jána Bottu 25, Trnava, prízemie. 

 

PRED ZÁPISOM NA FAKULTE JE PRIJATÝ UCHÁDZAČ

 • povinný vyjadriť záujem o štúdium prostredníctvom e-Návratky v Akademickom informačnom systéme (prihlasovacie údaje Vám boli doručené na mailovú adresu zadanú v e-prihláške)
 • vybrať si preukaz študenta a uhradiť platbu
 • potvrdiť súhlas s poskytnutím údajov v častiach, kde sú vyžadované
 • vložiť fotografiu (bude použitá pri výrobe prekazu študenta a pre overenie totožnosti študenta počas štúdia. Vložená fotografia prebieha schvaľovacím procesom, preto je dôležité vložiť vhodný typ fotografie).

Bývalí študenti STU, ktorí už majú fotku v AIS si môžu v prípade záujmu vložiť novú fotku. Po schválení sa prenesie do evidencie AIS. Pôvodnú fotku v AIS v e-Návratke nevidia.

 

PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

  1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
  2. občiansky preukaz
  3. písacie potreby
  4. vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na VŠ.(Uchádzač, ktorý sa zapisuje po prvýkrát na doktorandské štúdium, vyplní iba údaje v záhlaví tlačiva).
  5. vyplnené tlačivo Údaje pre poskytnutie vyplácania štipendia.

  Ubytovanie v ŠD M. Uhra  – informácie o  ubytovaní v ŠD M. Uhra a žiadosť o ubytovanie si záujemca prevezme v čase zápisu. 

   

  PROGRAM ZÁPISU

  • príhovor zástupcu vedenia fakulty
  • informácie o systéme štúdia, o ubytovaní v Študentskom domove M. Uhra, o akademickej knižnici, o využívaní informačného systému (AIS)
  • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • kontrola a odovzdávanie vyplnených tlačív.

   

  Potvrdenie o návšteve školy

  V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Z.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku. Potvrdenie o štúdiu bude vydané pri zápise s dátumom od 1. 9. 2019 uchádzačom, ktorí sa zúčastnia zápisu dňa 23. 8. 2019.

   

  DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA

  Uchádzač prijatý a zapísaný na doktorandské štúdium je povinný nastúpiť na školiace pracovisko a kontaktovať riaditeľa príslušného ústavu/pracoviska od 2. 9. 2019.

  Rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné (výučba v SJ, alebo v AJ) študent uhradí do 10-tich pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutia budú doručené do vlastných rúk v priebehu októbra.

   

  ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2019/2020

  Harmonogram akademického roka