Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujem si Vás informovať, že v súlade so zákonom č.79/2015 - zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) bolo na Vedení fakulty dňa 27.4.2021 prerokovaná aplikácia novely zákona o odpadoch v podmienkach našej fakulty. Novela predmetného zákona ustanovila zrušenie, resp. sprísnenie niektorých výnimiek z povinnosti zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Pre zosúladenie zákona o odpadoch  a VZN č.557 mesta Trnava zavádzame od mája 2021 na našej fakulte zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Bližšie informácie k aplikovaniu triedeného zberu nájdete v priložených dokumentoch:

Informácia o triedení odpadov v podmienkach MTF STU

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Zavedením zberu biologicky rozložiteľného odpadu budú s účinnosťou od 3. mája 2021 v kanceláriách a učebniach umiestnené len nádoby na triedený zber – papier.

Ďakujem za súčinnosť a podporu spoločného záujmu aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

 

  

Ing. Alica Tibenská
tajomníčka MTF STU