Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý bol tento rok vyhlásený v termíne 4.-10.11.2019,  bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Do tohto celoslovenského podujatia sa zapojila MTF STU 3 prihlásenými aktivitami:
1. Výstava osobnosti vedy a techniky Samuela Mikovíniho (1700 – 1750) – tvorca ochranných hrádzí popri Dunaja a Váhu
2. Výstava laboratórií MTF STU - prezentácia prostredia výskumného potenciálu fakulty
3. Odborná prednáška Podporovanie vedeckého myslenia, kariéry a rozvoja vedy a výskumu - zabezpečili doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. a doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. na SŠ Piešťany

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je prínosom pre prezentáciu MTF i nová publikácia o výskumnom potenciáli MTF STU

FOTOGALÉRIA

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.