Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11.5.2017 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 2. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz prebiehal počas LS 2016-2017 kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bol zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Orientoval sa na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma) a aplikácie mechatronických systémov v moderných výrobných procesoch.

Kurz absolvovalo 20 študentov rôznych študijných programov: Obrábanie a tvárnenie, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné zariadenia a systémy, Materiálové inžinierstvo, Priemyselné manažérstvo a Výrobné technológie a výrobný manažment, ktorým odovzdali certifikáty o jeho úspešnom absolvovaní predstavitelia spoločnosti Schaeffler Skalica, Ing. Marián Vach, Peter Novák a Ing. Pavol Miša, za účasti pracovníkov, ktorí viedli jednotlivé odborné sekcie kurzu.

Počas záverečného vyhodnotenia kurzu, ktorého sa za MTF STU zúčastnil prodekan pre vzdelávanie, doc. Ing. Roman Čička, PhD. a zástupcovia UVTE, doc. Ing. Augustín Görög, PhD. a prof. Ing. Peter Šugár, CSc., boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce fakulty s firmou Schaeffler pri kreovaní odborného profilu absolventov fakulty v súlade s požiadavkami modernej výrobnej praxe, formou vypracovávania diplomových prác, letných brigád, stáží a študentských praxí.

Na základe pozitívnej odozvy zo strany študentov, fakulta, po dohode so spoločnosťou Schaeffler Skalica, organizačne zabezpečí pokračovanie kurzu aj v budúcom akademickom roku.

1 2

3

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.