Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 09.05.2019 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 4. ročníka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz prebiehal počas LS 2018-2019 kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bol zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Orientoval sa na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma) a aplikácie mechatronických systémov v moderných výrobných procesoch, pričom v tomto ročníku bol priestor venovaný aj problematike podnikových  logistických procesov.

Kurz absolvovalo 19 študentov rôznych študijných programov: Obrábanie a tvárnenie, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné zariadenia a systémy, Priemyselné manažérstvo a Výrobné technológie a výrobný manažment, ktorým odovzdali certifikáty o jeho úspešnom absolvovaní predstavitelia spoločnosti Schaeffler Skalica, Peter Novák, Ing. Pavol Miša, Ing. Monika Janotová a Elena Wallrabe, za účasti pracovníkov, ktorí viedli jednotlivé odborné sekcie kurzu.

Počas záverečného vyhodnotenia kurzu, ktorého sa za MTF STU zúčastnil prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD., prodekan pre vedu a výskum prof. Ing. Peter Šugár, CSc., riaditeľ UVTE Ing. Ivan Buranský, PhD., doc. Ing. Augustín Görög, PhD. a doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce fakulty s firmou Schaeffler pri kreovaní odborného profilu absolventov fakulty v súlade s požiadavkami modernej výrobnej praxe, formou vypracovávania diplomových prác, letných brigád, stáží a študentských praxí.

Na základe pozitívnej odozvy zo strany študentov, MTF STU, po dohode so spoločnosťou Schaeffler Skalica, organizačne zabezpečí pokračovanie kurzu aj v budúcom akademickom roku.

Autor textu: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.

Autor fotografií: Schaeffler, spol. s r. o., Skalica

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.