Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.11.2019 o 12.30 hod. sa na MTF STU v miestnosti T-031 uskutočnil infoseminár o študijných pobytoch za účasti pracovníčok útvaru medzinárodných vzťahov STU Mgr. Michaely Briatkovej a Ing. Dominiky Tomáškovej a Erasmus+ koordinátorky MTF STU, Márie Rešetkovej, MBA. Témou infoseminára boli Erasmus+ pobyty študentov.

Počas seminára sa študenti dozvedeli, ako sa môžu stať Erasmus+ študentami, aké podmienky je potrebné splniť a ktoré dokumenty predložiť, pred vycestovaním na mobilitu.  Zároveň boli informovaní o spôsobe financovania študijných pobytov cez Erasmus+, dostali typy ako si vybrať krajinu, či inštitúciu kam vycestovať, a tiež sa dozvedeli, aké sú výšky financovania, podľa zaradenia prijímajúcej krajiny. V neposlednom rade dostali študenti informáciu, ako postupovať pri ukončení mobility. Následne boli študenti informovaní o možnostiach a podmienkach Erasmus+ stáží, o dĺžke pobytu, spôsobe podania prihlášky a o možnostiach financovania. Počas prezentácie dostali tiež typy, ako a kde vyhľadávať stáže.

Po teoretickej časti nasledovali zážitky a praktické skúsenosti študentov MTF,  Mareka Kovára a Michala Vojtasa. Obaja sa zúčastnili Erasmus+ pobytov a zo svojich zážitkov zostavili krátke prezentácie. Marek Kovár počas pobytu v Talline v Estónsku napísal svoju bakalársku prácu a popritom stretol mnoho zaujímavých ľudí z celého sveta, nadviazal priateľstvá, spoznal nové kultúry a zdokonalil sa v anglickom jazyku. Michal Vojtas si užil na Erasmus+ pobyte krásy Slovinska spolu so svojou priateľkou na Univerzite v Ľubľane. Dal študentom typy, ako rozumne zaobchádzať s financiami na Erasmus+ pobyte, poukázal na kultúrne aj prírodné zaujímavosti z navštívenej krajiny a vyzdvihol podporu organizácie ESN, ktorá sa o Erasmus+ študentov starala, pripravovala im program a zabezpečovala podporu počas štúdia a pobytu v prijímajúcej krajine. Obaja študenti odporučili zúčastneným študentom využiť možnosti cestovania na zahraničné pobyty, ktoré im otvoria nové možnosti v budúcom profesionálnom, ale aj súkromnom živote.

Na záver pani Mgr. Briatková poďakovala študentom MTF STU za účasť na infoseminári a posmelila ich, aby využili príležitosť a cestovali do sveta.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.