Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 11. ÷ 14. 9. 2018 sa uskutočnila na Štrbskom Pleso vo Vysokých Tatrách 26. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2019, ktorú ako hlavný organizátor zorganizoval Ústav výrobných technológii Materiálovotechnologickej fakulty.

Ako spoluorganizátori boli za Českú republiku Katedra tváření materiálu, FMT, VŠB - TU Ostrava a za Poľsko Politechnika Śląska, Stowarzyszenie absolwentów wydziału metalurgii i inżynierii materiałowej Katowice.

Na konferencii sa zúčastnilo 70 odborníkov z oblasti tvárnenia z 3 krajín (Poľsko - 34, Česká republika – 21 a Slovensko 15). Z vysokých škôl to boli okrem usporiadateľských fakúlt z Poľska: Politechnika Lubelska; Politechnika Wrocławska; Politechnika Rzeszowska; Politechnika Częstochowska; a zo Slovenska to boli: SjF STU Bratislava; SjF TU Košice; SjF ŽU Žilina. Okrem vysokých škôl na konferencii prezentovali svoje výsledky výskumu i zástupcovia výskumných ústavov a významných výrobných podnikov: Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań; Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Huta Bankowa Sp. z o.o.; Třinecké železárny, a.s. Třinec; ArcelorMittal Ostrava, a.s.; ITA spol s.r.o. Ostrava; Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. Ostrava; KOVOLIT, a.s. Modřice; ŽP VVC s.r.o., Podbrezová; HKS Forge, s.r.o. Trnava a Rübig SK, k.s. Prievidza.

Konanie konferencie finančne podporila firma HKS Forge, s.r.o. Trnava formou zmluvy o reklamnej spolupráci. Na konferencii bolo formou prednášky prednesených 48 príspevkov. Príspevky sú publikované v časopisoch Kovárenství (ČR) a Hutnik (Poľsko). Vybrané príspevky budú publikované v časopise Archives of Metallurgy and Materials.

Hlavným organizátorom budúcej 27. medzinárodnej vedeckej konferencie Forming 2020 bude Katedra tváření materiálu, FMT, VŠB - TU Ostrava.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.