Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti fakulty a v nadväznosti na metodické usmernenie rektora STU,  vydal dekan fakulty Usmernenie dekana k organizácii štúdia na letný semester 2019/2020, ktoré definuje ďalší postup v dokončení aktuálneho akademického roku na MTF STU.

 

Akademická knižnica MTF – otvorená

Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

G Suite - Google Apps - základné informácie a návody

Usmernenie rektora univerzity k organizácii štúdia v letnom semestri 2019/2020

Usmernenie dekana 2/2020 k organizácii štúdia v letnom semestri 2019/2020

Upravený harmonogram štúdia v letnom semestri v ak. roku 2019/2020