Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. 09. 2009 sa uskutočnila úspešná  obhajoba dizertačnej práce Ing. Zuzany Lenhardtovej, doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment, vedenou jej predsedom prof. Ing. Jozefom Sablikom, CSc.

Názov práce: Návrh systému rozvoja tvorivého potenciálu zamestnancov
Školiteľ: doc. Ing. František Horňák, PhD.Vedenie fakulty srdečne blahoželá