Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10.12.2015 študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Priemyselné manažérstvo slávnostne ukončili praktické cvičenia z predmetu Manažment výroby v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.. Túto kombinovanú formu výučby (prednášky na UPIM a cvičenia priamo vo výrobnom závode VW Slovakia, a.s. v Bratislave) bolo možné realizovať len vďaka podpore manažmentu spoločnosti VW Slovakia, a.s., vedenia fakulty a Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu. Najväčšiu zásluhu na úspešnej realizácií však má Ing. Marián Kupka, PhD. ako iniciátor myšlienky a odborný garant celého projektu.

Cieľom projektu bolo, aby študenti na cvičeniach riešili konkrétne problémy výrobnej praxe a overili si tak nadobudnuté teoretické poznatky. Počas troch dní, za pomoci teamleadrov na výrobných linkách a pedagóg UPIM (doc. Jemala, doc. Makyšová, Dr. Horňáková, Dr. Beňo) študenti analyzovali procesy na vybraných výrobných linkách. Výsledky analýzy a ich odporúčania prezentovali pred vedením spoločnosti, zástupcami vedenia MTF a UPIM, pracovníkmi z výroby ale aj personálneho útvaru.

S hrdosťou môžeme povedať, že naši budúci absolventi v tejto skúške obstáli na výbornú, dôkazom čoho je aj fakt, že niektorí študenti natoľko zaujali zástupcov VW Slovakia, a. s., že ich budú kontaktovať s ponukou ďalšej spolupráce.

Aj touto cestou sa vedenie Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu chceme poďakovať zástupcom Volkswagen Slovakia, a.s. pani Renáte Valekovej, pánom Albrechtovi Reimoldovi, Ericovi Reutingovi,  Jürgenovi Deisterovi a Mariánovi Kupkovi za ich podporu a spoluprácu.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Zverejnené: 18.12.2015