Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 3. 4. 2009 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment, vedenou jej podpredsedom prof. Ing. Jozefom Sablikom, CSc.


1. Ing. Henrieta Chovanová

Práca: Návrh metodiky pre zlepšenie zrelosti projektového riadenia v priemyselných      

            podnikoch SR

Školiteľ: doc. Ing. Alexander Štrpka, CSc.


2. Ing. PaedDr. František Glos

Práca:
Návrh metodiky hodnotenia udržateľnej výkonnosti reverznej logistiky priemyselných

            podnikov

Školiteľ:
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.


3. Ing. Jaroslav Bednárik

Práca: Metodika prípravy ľudských zdrojov v oblasti environmentálne orientovaného

            krízového manažmentu

Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.


Vedenie fakulty srdečne blahoželá