Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. 12. 2009 sa na Ústave materiálov uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  39-03-9 Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov: 

Doktorand:  Ing. Viktória Sedlická

Názov práce: „Vývoj štruktúry a fázového zloženia pri difúznom boridovaní nástrojových 

                          ocelí ledeburitického typu"
Školiteľ: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. 

 

Doktorand: Mgr. Ondrej Bošák

Názov práce: „Vyšetrovanie procesu vulkanizácie pomocou elektrických a dielektrických  

                          parametrov"

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. 

 

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá