Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor univerzity udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

CENU REKTORA

absolventkám

Ing. Michalíkovej Márii v študijnom programe personálna práca v priemyselnom podniku
Ing. Raškovej Simone v študijnom programe priemyselné manažérstvo. 

Absolventky dosiahli najlepší vážený študijný priemer za celé obdobie štúdia spomedzi všetkých absolventov príslušného študijného programu.

 

Dekan fakulty udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

CENU DEKANA

absolventom:

Ing. Bachleda Erik
Ing. Domčeková Veronika
Ing. Durecová Silvia
Ing. Jedinák Michal
Ing. Lenkavský Richard
Ing. Micháliková Mária
Ing. Nguyen Dávid
Ing. Pereira Marta Wendy
Ing. Rašková Simona
Ing. Tonhajzerová Martina.

Absolventi ukončili inžinierske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných štátnych skúšok.

 

Dekan fakulty na návrh pracovísk fakulty udelil za mimoriadne kvalitne vypracovanú diplomovú prácu

POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA

absolventov:

Ing. Boroš Ján
Ing. Danišovičová Lenka
Ing. Janík Samuel
Ing. Jedinák Michal
Ing. Kicka Tomáš
Ing. Končitý Pavol
Ing. Kosár László
Ing. Lenkavský Richard
Ing. Micháliková Mária
Ing. Pereira Marta Wendy
Ing. Polakovič Dávid
Ing. Rašková Simona
Ing. Sabolová Veronika
Ing. Šedovič Viliam
Ing. Zamborský Tomáš
Ing. Žovinec Juraj.

 

Slovenská zváračská spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technologických spoločností Slovenskej republiky udelila Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ako uznanie za vypracovanú diplomovú prácu v roku 2020 absolventom:

Ing. Boroš Ján v študijnom programe zváranie a spájanie materiálov
Ing. Drienovský Lukáš v študijnom programe materiálové inžinierstvo
Ing. Pikálková Vanesa Patrícia v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

 

Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdečne blahoželá.