Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Podujatie  „Týždeň doktorandov"  sa uskutočnila v týždni 30. 1. - 3. 2. 2012. Koordinátorom celého podujatia bol prodekan pre tretí stupeň štúdia doc. Schreiber. Do prípravy a organizácie akcie boli zapojení zástupcovia študentov internej formy doktorandského štúdia všetkých ústavov fakulty. V súčinnosti ústavov a odborov fakulty boli vytvorené podmienky priestorové, finančné i organizačné na zvládnutie pomerne náročného, niekoľkodňového podujatia.
Hlavným cieľom podujatia bolo
  • umožniť doktorandom vyjadriť názory na organizáciu doktorandského štúdia na MTF,
  • dať možnosť doktorandom jednotlivých ústavov fakulty predstaviť ostatným svoje pracovisko a prezentovať vlastné odborné pôsobenie,
  • nadviazať alebo rozšíriť spoluprácu doktorandov z rôznych ústavov a
  • vytvoriť priestor pre neformálne priateľské stretnutia
Každý z piatich dní „Týždňa doktorandov" pozostával z oficiálnej dopoludňajšej časti, v rámci ktorej sa predstavili doktorandi jedného alebo dvoch pracovísk fakulty.
Striedali sa odborné prednášky s vtipnými vlastnými filmovými sekvenciami zo študentského života, praktické ukážky v odborných laboratóriách a informácie o zameraní pracoviska sa prelínali s interaktívnymi hrami s poslucháčmi pri vysvetľovaní niektorých postupov a metód, využívaných alebo skúmaných v rámci štúdia.

Neoficiálna popoludňajšia časť bola výlučne v réžii študentov. Sami si navrhli, pripravili a s podporou fakulty organizačne zabezpečili program. V priebehu týždňa stihli absolvovať diskotéku, premietanie filmov, športové popoludnie, vedomostnú hru o Trnave a navštíviť firmu ELESCO Modra spojenú s prehliadkou vínnych pivníc a degustáciou vína.

Študenti mali možnosť zhodnotiť akciu zo svojho uhla pohľadu  v anketných lístkoch v posledný deň podujatia.

Vedenie fakulty s radosťou zistilo, že akcia bola prijatá zo strany študentov pozitívne. Jednoznačne rezonoval názor doktorandov, že v akcii treba pokračovať aj v budúcich rokoch. V neposlednom rade anketa poskytla aj viaceré cenné podnety, ktoré iste prispejú k ešte vydarenejšiemu budúcoročnému „Týždňu doktorandov". Samozrejme, akcia bude ešte podrobne zanalyzovaná aj po stránke pripravenosti prezentácií  jednotlivých pracovísk a účasti študentov jednotlivých ústavov.

Veríme, že práve vznikla tradícia podujatia, ktorá sa stane každoročným obohatením harmonogramu akcií na MTF STU.

Fotogaléria z podujatia: