Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vo štvrtok 19.12.2019 privítal dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. všetkých zamestnancov fakulty slávnostným príhovorom na podujatí Vianoce MTF 2019. Po príhovore predsedu Akademického senátu doc. Ing. Milana Naďa, CSc. ocenil dekan fakulty zamestnancov, ktorí odpracovali na fakulte 25 rokov:

Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Iveta Hrubšová
Alžbeta Skýpalová
Ing. Eva Labašová, PhD.
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.

Hudobné vystúpenie speváckeho zboru CANTICA NOVA pod vedením PaedDr. Gabriela Kalapoša navodilo svojimi skladbami príjemnú vianočnú atmosféru. Program podujatia ďalej pokračoval priateľským posedením v školskej jedálni. O hudobný program sa neskôr postarali Graeme Mark Donaldson, Trnafská cimbalofka, či zoskupenie pod vedením prodekana doc. Ing. Romana Čičku, PhD..

Fotogaléria (autor MTF STU + Gyuri Urban)

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.