Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky do pracovného pomeru

odborného pracovníka pre BOZP, PO a CO.

Náplň práce autorizovaného bezpečnostného technika: 

 • zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti BOZP,
 • vypracovanie a aktualizovanie dokumentácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • vykonávanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP a príslušných predpisov,
 • vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných, hygienických predpisov a na požitie alkoholu a omamných látok
 • vykonávanie auditov BOZP, hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia,
 • kontrola prideľovania a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami, ich stavu a funkčnosti,
 • účasť na vyšetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov a havárii, posudzovanie návrhov a opatrení proti ich vzniku, vedenie dokumentácie o pracovných úrazoch a chorobách z povolania, navrhovanie opatrení na zlepšenie pracovných podmienok, na zníženie nebezpečenstiev,
 • poradenská činnosť v oblasti BOZP zamestnancom a vedúcim zamestnancom,
 • komunikácia a spolupráca so štátnymi orgánmi (IBP, RÚVZ) spolupráca s komisiou BOZP, PZS a vedením fakulty.

Technika požiarnej ochrany:

 • zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti PO,
 • vypracovanie a aktualizovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi ,
 • vykonávanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi a príslušných predpisov,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a vykonanie zápisov,
 • organizovanie a vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu,
 • v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • dohľad nad dodržiavaním požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami,
 • poradenská činnosť v oblasti PO zamestnancom a vedúcim zamestnancom,
 • sprevádzanie firiem pri kontrole a revízii požiarno-technických zariadení,
 • spolupráca s orgánmi štátneho požiarneho dozoru pri kontrolách (OR HaZZ).

Činnosti CO:

 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie CO, vypracovanie záverov a odporúčaní z Analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí, realizácia opatrení Varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
 • vypracovanie a aktualizácia Metodiky činnosti pri pre prípad nehody alebo havárie JZ v J. Bohuniciach, pri vzniku povodní, úniku nebezpečných látok pri vyhrážke a uložení výbušniny a pod.,
 • vypracovanie a aktualizácia Plánu evakuácie a Plánu ukrytia,
 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie Protiradiačných a protichemických opatrení,
 • vypracovanie a aktualizácia Plánu prípravy na civilnú ochranu podľa zamerania TSK,
 • vykonávanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z CO.

Požiadavky a predpoklady:

 • min. úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
 • osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika,
 • osvedčenie na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita,  organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: ihneď resp. podľa dohody.

Ponúkaný plat: 900,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 28. 05. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty