Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky do pracovného pomeru odborného pracovníka pre BOZP, PO a CO.

Rámcová náplň práce: 

 • zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • kontrola dodržiavania bezpečnostných, požiarnych a hygienických predpisov,
 • kontrola používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich stavu a funkčnosti,
 • vypracovanie dokumentácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • účasť na vyšetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov a havárii, posudzovanie návrhov a opatrení proti ich vzniku, vedenie dokumentácie o pracovných úrazoch a chorobách z povolania,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • zabezpečenie školení zamestnancov z príslušných predpisov.

Požiadavky a predpoklady:

 • min. úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
 • osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika,
 • osvedčenie na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita,  organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: 01. 05. 2019 resp. podľa dohody.

Ponúkaný plat: 900,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 28. 03. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty