Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru právnika.

Rámcová náplň práce: 

  • poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa,
  • príprava, tvorba, pripomienkovanie a správa zmluvnej dokumentácie spoločnosti,
  • príprava stanovísk k právnym otázkam,
  • právne posudzovanie zmlúv, smerníc a iných interných predpisov,
  • príprava formálnych vyjadrení (týkajúce sa právnych otázok) na príslušné štátne orgány,
  • metodické usmerňovanie v oblasti GDPR.

Požiadavky a predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti práva.

 Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • odborná prax v pracovnom práve min. 5 rokov výhodou,
  • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita,  organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: ihneď

Ponúkaný plat: 1000,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 28. 03. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty