Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru

projektového manažéra.

Rámcová náplň práce: 

 • samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov,
 • monitoring projektových výziev domácich grantových agentúr,
 • administratívne a finančné zabezpečenie prípravy, realizácie a monitorovania výskumných, vývojových a rozvojových projektov,
 • riadenie udržateľnosti projektov po ich ukončení,
 • ďalšie činnosti, súvisiace s realizáciou projektov.

Požiadavky a predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa ekonomického, alebo technického zamerania

 Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • znalosť problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov a ďalších domácich grantových schém,
 • prax v oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita,  organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: ihneď resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1100,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 21. 02. 2020 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty