Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru

projektového manažéra.

Výber uchádzača na uvedené pracovné miesto bol ukončený

Rámcová náplň práce: 

  • monitoring projektových výziev domácich grantových agentúr,
  • administratívne a finančné zabezpečenie prípravy, realizácie a monitorovania výskumných, vývojových a rozvojových projektov,
  • riadenie udržateľnosti projektov po ich ukončení,
  • ďalšie činnosti, súvisiace s realizáciou projektov.

 

Požiadavky a predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa ekonomického, alebo technického zamerania

 

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • znalosť problematiky štrukturálnych fondov a ďalších domácich grantových schém,
  • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita,  organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: ihneď resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1100,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 16. 12. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty