Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru

Technického pracovníka v administratíve na Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM)

Rámcová náplň práce:

 • organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca,
 • odborné administratívne práce na UPIM,
 • spracovanie objednávok na nákup tovarov a služieb,
 • zabezpečovanie podkladov pre mzdovú učtáreň,
 • zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti (napr. vypracovanie podkladov pre dohody o vykonaní práce, pre dohody o pracovnej činnosti a pod.),
 • organizačné zabezpečovanie študijnej agendy študentov na UPIM,
 • vybavovanie korešpondencie.

Požiadavky a predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie,
 • ovládanie Excel, Word,
 • schopnosť rýchle sa naučiť pracovať s novými informačnými systémami,
 • schopnosť zvládať neočakávané situácie,
 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť,
 • ovládanie anglického jazyka výhodou,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: ihneď.

Ponúkaný plat (tarifný): 600,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom - Europassom, zasielajte do 25. 11. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty