Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

docent v oblasti vzdelávania Priemyselné inžinierstvo – 1 miesto.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • plnenie v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Každý uchádzač písomne doloží:

 • vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie,
 • zoznam pedagogickej činnosti za obdobie posledných piatich rokov,
 • zoznam publikácií kategórie A, ktoré sú uvedené v tabuľke platných kritérií s uvedením IF,
 • zoznam citácií registrovaných v databázach CC, WOS a SCOPUS, ktoré uchádzač uviedol v tabuľke platných kritérií,
 • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

 

Predpokladaný nástup: 01. 02. 2019 resp. podľa dohody.

Ponúkaný plat: 1055,-€

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom citácií, publikačnej činnosti, zoznamom podnikateľskej činnosti, úväzkovými listami (pedagogický a výskumný) za obdobie piatich rokov, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 07. 01. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty