Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

docenta pre študijný odbor Strojárstvo, pre oblasť – Strojárske technológie a materiály - 1 miesto.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

 • plnenie v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie v odbore habilitačného a inauguračného konania Strojárske technológie a materiály,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Každý uchádzač písomne doloží nasledujúce dokumenty:

 • profesijný životopis – Europass,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie,
 • https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/legislativa/usmernenia_dekana/2021/Kriteria_M__PI__STaM.pdf
 • zoznam publikačnej činnosti zoradenej podľa jednotlivých kategórií,
 • zoznam citácií registrovaných v databázach WoS a SCOPUS, ktoré uchádzač uviedol v tabuľke platných kritérií,
 • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty s uvedením obdobia riešenia,
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti.

 

Predpokladaný nástup: 01. 02. 2022 resp. podľa dohody.

Ponúkaný plat: 1280,-€; (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokumentami zasielajte do 22. 12. 2021 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava. 

Vzhľadom k tomu, že zoznamy citácií, publikačnej činnosti a výskumných úloh sú evidované v databázach univerzitného systému, je v prípade interných zamestnancov potrebné doložiť iba životopis, vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie a čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

                                                                      

 

 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
                                                                                                dekan fakulty