Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

  • docent v študijnom odbore: 8.3.5    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - 1 miesto
  • docent v študijnom odbore: 5.2.26 Materiály – 1 miesto

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

  • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom  odbore,
  • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
  • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

  • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2014 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 07. 02. 2014 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.        

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty           

Zverejnené: 16.01.2014