Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav materiálov

  • 1 miesto odborného asistenta pre výučbu materiálovo-technologických predmetov Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania,
- vedecká hodnosť PhD.,
- kvalifikačná spôsobilosť vyučovať materiálovo-technologické predmety,
- skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť v odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Centrum akademického športu

  • 3 miesta odborných asistentov/lektorov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa,
- min. 3 ročná prax s vyučovaním telesnej výchovy na vysokej škole,
- organizačné schopnosti.

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2015 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 01. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty    

Autor textu: Jaroslava Ďurišová

Zverejnené: 17.12.2014