Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav materiálov

- 2 miesta odborných asistentov na výučbu materiálovo-technologických predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať materiálovo-technologické predmety,
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu fyzikálno-materiálových predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať fyzikálno-materiálové predmety,
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov so zameraním na výrobnú techniku.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa technického zamerania,
 • znalosť práce s PC, aplikácie v pedagogickom procese,
 • pedagogická prax v univerzitných podmienkach,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav výrobných technológií

- 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Výrobné technológie, Obrábanie a montáž, Počítačová podpora výrobných technológií a Počítačová podpora návrhu a výroby.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií, Základy konštruovania a technická dokumentácia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • skúsenosti z predkladania a vedenia výskumných projektov,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.

- 2 miesta odborných asistentov pre študijný odbor Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD. v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,
 • vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Operačnej analýzy,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD. v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,
 • vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Manažmentu ľudských zdrojov,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD. v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,
 • vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Manažmentu podniku a Podnikového hospodárstva,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD. v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,
 • vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Inovačného manažmentu,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

- 2 miesta odborných asistentov v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • pedagogická prax min. 5 rokov,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • skúsenosti z oblasti technickej normalizácie a skúšobníctva výrobkov,
 • pedagogická prax min. 5 rokov,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

- 1 miesto odborného asistenta  na výučbu predmetov Základy automatizovaného riadenia, Teória automatického riadenia, Informačné systémy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia resp. príbuznom,
 • zručnosti v práci so systémami MatLab, Oracle, C#,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta  na výučbu predmetov Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov, Technické prostriedky automatizovaného riadenia, Automatizácia snímania a spracovania údajov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia resp. príbuznom,
 • zručnosti v práci so systémami E-plan, ControlWeb a LabView,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta  na výučbu predmetov Internetové technológie, Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia resp. príbuznom,
 • zručnosti v práci so systémami MySQL, Oracle, C#,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte  do 21. 5. 2012  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.                   

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty