Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

profesorov v študijných odboroch:

  • 5.2.51  Výrobné technológie - 2 miesta
  • 5.2.7  Strojárske technológie a materiály - 2 miesta

 

Kvalifikačné predpoklady

- vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom odbore, resp. v príbuznom  odbore,

- preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

- pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,

- aspoň jeden úspešne ukončený doktorand,

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

 

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

- prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 2. 3. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty