Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav  premyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

- 1 miesto docenta príp. odborného asistenta pre študijný odbor Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

  • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
  • vedecká hodnosť PhD. v študijnom odbore (alebo príbuznom) Priemyselné inžinierstvo
  • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
  • aktívne ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Marketingu.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 31. augusta. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.                                

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty