Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav materiálov

1 miesto odborného asistenta na výučbu fyziky.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • akademický titul PhD.,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať fyziku a odvodené predmety s fyzikálnym základom so zameraním na oblasť materiálov,
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Programovacie jazyky, Objektovo-orientované programovanie, Databázy, Vývoj informačných systémov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • pedagogická činnosť spojená v vyučovaním v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Programovateľné logické automaty, Automatizácia snímania a spracovania údajov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • znalosti v oblasti automatizácie so špecializáciou na logické riadenie,
 • pedagogická činnosť spojená v vyučovaním v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Základy konštruovania a technickej dokumentácie, Časti strojov a mechanizmov, Hydraulické a pneumatické mechanizmy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • znalosti v oblasti základov konštruovania a častí strojov a mechanizmov,
 • pedagogická činnosť spojená v vyučovaním v rámci študijných programov vyučovaných na MTF, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Ústav výskumu progresívnych technológií

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Informačné technológie a Základy automatizovaného riadenia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • znalosť základov Matlabu,  
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2019 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1000,- €

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie, zoznamom výstupov kategórie „A“ a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 24. 06. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty