Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

docent/odborný asistent v oblasti vzdelávania priemyselné inžinierstvo – 1 miesto

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

  • vedecko-pedagogický titul docent resp. akademický titul PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti.

V prípade funkčného miesta docenta:

  • plnenie v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie,
  • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
  • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná.

Každý uchádzač písomne doloží:

  • vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie.
  • zoznam publikácií kategórie A, ktoré sú uvedené v tabuľke platných kritérií, s uvedením IF

Uchádzač o funkčné miesto docenta zároveň doloží:

  • zoznam citácií registrovaných v databázach CC, WOS a SCOPUS, ktoré uchádzač uviedol v tabuľke platných kritérií,
  • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov.

 

Predpokladaný nástup: 01. 08. 2019 resp. podľa dohody.

Ponúkaný plat: 1200,-€

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom citácií, publikačnej činnosti, prehľadom výskumných úloh, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 24. 06. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava. 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní a zoznam citácií, publikačnú činnosť, prehľad výskumných úloh, nakoľko sú evidované v databázach univerzitného systému.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty