Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov: Modelovanie a simulácie technologických procesov, Modelovanie tepelných procesov, Metóda konečných prvkov, Mechanika tekutín a termomechanika.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Strojárske technológie a materiály alebo v príbuznom odbore,
  • znalosti a zručnosti v oblasti matematického modelovania a numerických simulácií tepelných procesov (MKP-ANSYS, SYSWELD, DEFORM)
  • pedagogická činnosť v oblasti mechaniky tekutín a termomechaniky, metódy konečných prvkov, modelovania a simulácie technologických procesov a modelovania tepelných procesov,
  • aktivity pri riešení vedeckovýskumných projektov v danej oblasti,
  • publikačná činnosť v oblasti modelovania tepelných procesov a modelovania technologických procesov,
  • znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný nástup: 01. 06. 2018 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 06. 04. 2018 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

                       prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty