Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

CENTRUM AKADEMICKÉHO ŠPORTU

1 miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na telesnú výchovu a šport,
 • akademický titul PhD.,
 • skúsenosti s tvorbou syláb a odborných textov,
 • odborná prax s vyučovaním telesnej výchovy na vysokej škole min. 10 rokov,
 • skúsenosti s organizáciou akademických športových podujatí,
 • skúsenosti s prípravou študentov na akademické športové podujatia,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

  

2 miesta lektorov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na telesnú výchovu a šport,
 • odborná prax s vyučovaním telesnej výchovy na vysokej škole min. 5 rokov,
 • skúsenosti s prípravou študentov na akademické športové podujatia.
 

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2017 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 03. 02. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu 25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty