Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa:

CENTRUM JAZYKOV, HUMANITNÝCH VIED A AKADEMICKÉHO ŠPORTU


1 miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • ukončené doktorandské štúdium,
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na filozofiu,
  • prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
  • aktívne zapojenie v projektoch VEGA, KEGA alebo APVV,
  • skúsenosti s vypracovaním úväzkov,
  • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danej oblasti,
  • znalosť anglického jazyka na úrovni B2/C1,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: 01. 04. 2021 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1127,- € (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie, publikačnou činnosťou, zoznamom výstupov kategórie „A“ a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 17. 02. 2021 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní a publikačnú činnosť, nakoľko sú evidované v databázach univerzitného systému.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty