Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

 • 1 miesto odborného asistenta v oblasti automatizácie a mechatroniky na zabezpečenie odborných predmetov: Programovanie priemyselných regulátorov, Základy automatizovaného riadenia a Prostriedky automatizovanej výroby.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore, zameranie na automatizáciu,
 • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

 • 1 miesto odborného asistenta v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky a matematiky na zabezpečenie odborných predmetov: Matematika a Informačné technológie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom odbore,
 • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Každý uchádzač písomne doloží nasledujúce dokumenty:

 

Predpokladaný nástup: 01. 11. 2021 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1127,- €  (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

 

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokumentami zasielajte do 15. 10. 2021 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava. 

V prípade interných zamestnancov je potrebné doložiť životopis, vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie a čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, nakoľko publikačná činnosť je evidovaná v databázach univerzitného systému.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

 

           

 

 

                       prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
                                                                                                                         dekan fakulty