Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU

  • 1 miesto odborného asistenta na zabezpečenie pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti štatistických metód a manažérstva kvality, 
  • 1 miesto odborného asistenta na zabezpečenie pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti manažmentu výroby a inovačného manažmentu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo v príbuznom odbore,
  • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať predmety v predmetnej oblasti,
  • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Každý uchádzač písomne doloží nasledujúce dokumenty:

Predpokladaný nástup: 01. 02. 2022 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1127,- €  (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokumentami zasielajte do 15. 10. 2021 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava. 

V prípade interných zamestnancov je potrebné doložiť životopis, vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie a čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, nakoľko publikačná činnosť je evidovaná v databázach univerzitného systému.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

 

           

 

 

                       prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
                                                                                                                         dekan fakulty