Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav Výrobných technológií

odborný asistent v študijných odboroch Výrobné technológie a Strojárske technológie a materiály - 3 miesta.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. resp. CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • predpoklady pre pedagogickú činnosť,
 • skúsenosti z oblasti výskumu a vývoja v odbore a tomu zodpovedajúca publikačná činnosť,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Ústav Aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

odborný asistent na výučbu predmetov: Matematika I, Matematika II, Aplikovaná matematika, Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentov - 1 miesto

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výučbu matematiky a štatistiky,
 • zručnosti v práci so systémom WinPlot, Maxima, Mathematica, Minilab, Matlab a Origin,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore Automatizácia alebo príbuznom,
 • znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

odborný asistent na výučbu predmetov: Základy konštruovania a technická dokumentácia, Časti a mechanizmy strojov a Konštruovanie s podporou počítača – 1 miesto

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. v študijnom odbore Výrobná technika,
 • znalosti a zručnosti v oblasti návrhu a konštruovania strojov; ovládanie CAD systémov – AutoCAD,
 • pedagogická činnosť v oblasti konštruovania a technickej dokumentácie, častí a mechanizmov strojov,
 • publikačná činnosť v oblasti konštruovania strojov a výrobnej techniky,
 • aktivity pri riešení vedecko-výskumných projektov v danej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: 01. 07. 2018 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat (tarifný): 885,- €

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 06. 06. 2018 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty