Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav Priemyselného inžinierstva a manažmentu

  • odborný asistent v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo - 2 miesta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru so zameraním na priemyselné inžinierstvo alebo príbuznú oblasť,
  • akademický titul PhD. v odbore Priemyselné inžinierstvo alebo príbuznom odbore,
  • primeraná vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
  • pedagogická prax v príslušnom alebo príbuznom odbore,
  • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2018 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat (tarifný): 885,-€

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 06. 2018 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty