Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav MATERIÁLOV

 • 2 miesta odborných asistentov v študijnom odbore Materiály.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • akademický titul PhD. v odbore,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať materiálovo-technologické predmety
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Ústav INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • akademický titul PhD. v odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Ústav Výrobných technológií

 • 1 miesto odborného asistenta v študijných odboroch Výrobné technológie a Strojárske technológie a materiály.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. resp. CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • predpoklady pre pedagogickú činnosť,
 • skúsenosti z oblasti výskumu a vývoja v odbore a tomu zodpovedajúca publikačná činnosť,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 10. 2018 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat (tarifný): 885,- €

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 30. 08. 2018 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty