Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

1 miesto odborného asistenta na výučbu odborných predmetov: Mechanika tuhých a poddajných telies, Aplikovaná mechanika, Mechanika výrobných strojov, Pružnosť, pevnosť a plasticita.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III stupňa v študijnom odbore Výrobná technika,
 • znalosti a zručnosti v oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies, modelovania mechanických sústav, metódy konečných prvkov,
 • znalosť práce s sw ANSYS, Matlab,
 • pedagogická činnosť v oblasti aplikovanej mechaniky a mechaniky tuhých a poddajných telies,
 • aktivita pri riešení vedeckovýskumných projektov v danej oblasti,
 • publikačná činnosť v oblasti aplikovanej mechaniky,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

1 miesto odborného asistenta na výučbu odborných predmetov: Základy automatizovaného riadenia, Teória automatického riadenia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III stupňa,
 • znalosti a zručnosti v oblasti práce so systémom Matlab/Simulink a priemyselnými regulátormi,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore Automatizácia,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 10. 2018 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat (tarifný): 885,- €

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 05. 09. 2018 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty