Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

ÚSTAV MATERIÁLOV

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov v oblasti fyziky a materiálovo orientovaných predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo v príbuznom odbore,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať fyziku a predmety s materiálovým základom,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v oblasti spracovania a hodnotenia vlastností materiálov,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZáCIE A MECHATRONIKY

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Mechatronické systémy, Modelovanie mechatronických systémov, Metóda konečných prvkov, Pružnosť, pevnosť, plasticita.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore aplikovaná mechanika alebo v príbuznom odbore,
 • znalosti v oblasti mechatroniky a automatizácie,
 • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijných programov, na ktoré je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

2 miesta odborných asistentov na výučbu predmetov Základy konštruovania a technickej dokumentácie, Časti strojov a mechanizmov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • znalosti v oblasti základov konštruovania a častí strojov a mechanizmov,
 • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijných programov, na ktoré je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Počítačové siete, Počítačové architektúry a operačné systémy, Prostriedky automatizovanej výroby.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijných programov, na ktoré je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Internetové technológie, Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov, Hydraulické a pneumatické mechanizmy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijných programov, na ktoré je funkcia viazaná,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU

1 miesto odborného asistenta v oblasti Logistiky a Základov manažérstva výroby

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo alebo v príbuznom odbore,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať predmety z oblasti manažmentu výroby, logistiky a im príbuzným,
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

ÚSTAV VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

2 miesta odborných asistentov na výučbu predmetov zameraných na Výrobné zariadenia a systémy,

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

2 miesta odborných asistentov na výučbu predmetov zameraných na Počítačovú podporu výrobných technológií a Obrábanie,

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov zameraných na Zváranie a spájanie materiálov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov zameraných na Zlievarenstvo a práškovú metalurgiu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stupňa III. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

VÝUČBOVÉ STREDISKO V DUBNICI NAD VÁHOM

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov zameraných na Počítačovú podporu výrobných technológií a Priemyselný manažment.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2020 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1127,- €  (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie, publikačnou činnosťou, zoznamom výstupov kategórie „A“ a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 08. 07. 2020 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní a publikačnú činnosť, nakoľko sú evidované v databázach univerzitného systému.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty