Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE A MECHATRONIKY

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Programovanie priemyselných regulátorov, Projektovanie riadiacich systémov.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
  • pedagogická činnosť spojená s vyučovaním v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
  • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v príslušnej oblasti,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU

1 miesto odborného asistenta v oblasti ľudských zdrojov a podnikového hospodárstva – zastupovanie počas čerpania materskej dovolenky.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo alebo v príbuznom odbore,
  • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať predmety z predmetnej oblasti,
  • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 10. 2020 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1127,- €  (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie, publikačnou činnosťou, zoznamom výstupov kategórie „A“ a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 18. 09. 2020 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní a publikačnú činnosť, nakoľko sú evidované v databázach univerzitného systému.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty