Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI

1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedeckého zamerania v odbore chémia,
 • akademický titul PhD. v odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,  
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

ÚSTAV VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Výrobné technológie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. resp. CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • predpoklady pre pedagogickú činnosť,  
 • skúsenosti z oblasti výskumu a vývoja v odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE A MECHATRONIKY

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov: Matematika I a Matematika II.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výučbu matematiky,
 • Akademický titul PhD.,
 • zručnosti v práci so systémom WinPlot a Maxima,   
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

VÝUČBOVÉ STREDISKO DUBNICA NAD VÁHOM

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov: Základy výrobných technológií 1, Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií, Základy konštruovania a technická dokumentácia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • akademický titul PhD.,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť, 
 • skúsenosti z predkladania a vedenia výskumných projektov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2017 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 07. 02. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

                       prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
  dekan fakulty