Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

 

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Základy automatizovaného riadenia, Teória automatizovaného riadenia, Databázy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • zručnosti v práci so systémami MatLab, Oracle, C++/C#,
 • znalosti v oblasti riadenia robotických systémov,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore, 
 • znalosť anglického jazyka.

 

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Internetové technológie, Programovanie priemyselných regulátorov, Projektovanie riadiacich systémov, Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia alebo v príbuznom odbore,
 • znalosti a zručnosti v oblasti práce so systémami MatLab/Simulink a E-plan,
 • zručnosti v práci so systémami MySQL, Oracle a C#
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore Automatizácia, 
 • znalosť anglického jazyka.

 

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Pevnosť, pružnosť, plasticita, Mechanika tuhých a poddajných telies, Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov, Hluk a kmitanie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Aplikovaná mechanika alebo v príbuznom odbore,
 • znalosti a zručnosti v oblasti matematického modelovania a numerických simulácií mechanických sústav (MKP-ANSYS, Mathematica)
 • pedagogická činnosť v oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies, akustiky, mechaniky strojov, spoľahlivosti technických systémov , kmitania mechanických sústav,
 • aktivity pri riešení vedeckovýskumných projektov v danej oblasti,
 • publikačná činnosť v oblasti pevnostnej a dynamickej analýzy mechanických sústav,
 • znalosť anglického jazyka.

 

Ústav materiálov

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Náuka o materiáloch I, Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • akademický titul PhD.,
 • skúsenosti v oblasti charakterizácie vlastností materiálov, mechanických skúšok a defektoskopie,
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • znalosť anglického jazyka.

 

Ústav výrobných technológií

1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Výrobné technológie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. resp. CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • predpoklady pre pedagogickú činnosť,
 • skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja v odbore a k tomu odpovedajúca publikačná činnosť,
 • znalosť anglického jazyka.

 

1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. resp. CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • predpoklady pre pedagogickú činnosť,
 • skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja v odbore a k tomu odpovedajúca publikačná činnosť,
 • znalosť anglického jazyka.


Výučbové stredisko Dubnica na váhom

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Náuka o materiáloch 1, Podnikové hospodárstvo, Všeobecná ekonomická teória.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
 • akademický titul PhD.,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť  v odbore,
 • znalosť anglického jazyka.

 

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2017 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 06. 06. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty