Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav Integrovanej bezpečnosti

2 miesta odborných asistentov v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedeckého zamerania v odbore chémia,
 • akademický titul PhD. v odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,  
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Pracovisko jazykov a humanitných vied

1 miesto asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na výučbu psychologických predmetov a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na výučbu anglického jazyka,
 • účasť na domácich grantoch (na pozícii riešiteľ),
 • odborná prax v rámci vysokoškolskej pedagogiky,
 • relevantná publikačná činnosť v predmetnej oblasti,
 • komunikačné schopnosti.

1 miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa so zameraním na výučbu sociologických predmetov,
 • skúsenosti s IBM SPSS softvérom,
 • odborná prax v rámci vysokoškolskej pedagogiky,
 • účasť na domácich grantoch (na pozícii riešiteľ),
 • odborná prax v rámci vysokoškolskej pedagogiky,
 • relevantná publikačná činnosť v predmetnej oblasti,
 • komunikačné a organizačné schopnosti.

 

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore „Priemyselné inžinierstvo“.  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru so zameraním na „Priemyselné inžinierstvo“ resp. v príbuzný odbor,
 • ukončené doktorandské štúdium v odbore „Priemyselné inžinierstvo“ resp. v príbuznom odbore,
 • odborná prax v rámci vysokoškolskej pedagogiky
 • primeraná vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore, 
 • základné zručnosti práce s IT,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2017 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 06. 06. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty