Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav materiálov

- 2 miesta odborných asistentov na zabezpečenie výučby fyziky a príbuzných predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie fyzikálneho alebo fyzikálno-materiálového zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať fyziku a príbuzné predmety,
 • skúsenosti s výskumnou prácou  a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

-  1 miesto odborného asistenta  na výučbu predmetov Základy automatizovaného riadenia a Softvérové inžinierstvo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD. v odbore automatizácia alebo príbuznom odbore,
 • zručnosti v práci so systémami MatLab, ErWin, Oracle, C/C++
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • znalosť anglického jazyka.

Lektorský kabinet - Oddelenie odbornej jazykovej prípravy

 -  4 miesta lektorov/odborných asistentov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výučbu anglického jazyka,
 • vedecká hodnosť PHD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,
 • pedagogická prax v univerzitných podmienkach vítaná,
 • skúsenosti s výučbou anglického odborného jazyka,
 • kompetencie v oblasti riešenia vedecko-výskumných úloh,
 • skúsenosti s prekladom odborných textov,
 • charakterové predpoklady pre prácu vysokoškolského učiteľa,
 • publikačná činnosť a aktívna participácia na konferenciách a odborných podujatiach s medzinárodnou účasťou  - výhodou.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej činnosti posielajte  do 31.10.2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty