Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

TAJOMNÍK FAKULTY

Kvalifikačné požiadavky a predpoklady:

 • 10 rokov po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa ekonomického resp. technického zamerania,
 • 3 roky praxe v riadiacej pozícii (§ 9 ods. 3 Zákonníka práce) vo verejnoprávnej inštitúcii,
 • dynamika a kreativita v rozhodovaní,
 • organizačné schopnosti,
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: 01. 02. 2018 resp. podľa dohody.

Požadujú sa nasledovné materiály:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. profesijný životopis - europass,
 3. overené doklady o vzdelaní,
 4. čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 5. vízia rozvoja pracovísk riadených tajomníkom,
 6. návrh organizačnej štruktúry pracovísk riadených tajomníkom.

 

Požadované materiály do výberového konania zasielajte do 09. 01. 2018 na adresu:

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Personálne a organizačné oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25
917 24  Trnava

 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty